مهندسین مشاور طرح و تعاون

شرکت مهندسین مشاور طرح و تعاون به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

شرکت پترو صنعت ایرانیان

شرکت پترو صنعت ایرانیان به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس بوشهر به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

شرکت پناه صنعت پارت

شرکت پناه صنعت پارت به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

شرکت نیرپارس

شرکت نیرپارس به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

انجمن خیرین مسکن ساز ایران

انجمن خیرین مسکن ساز ایران به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

شرکت نفت ایرانول

شرکت نفت ایرانول به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!
EnglishIran