اجرای حفاری شمع درجا توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

حفاری شمع

فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه شمع درجا به شرح زیر می باشد: طراحی، تست و پیمانکار حفاری شمع درجا زیر فونداسیون ساختمانطراحی، تست و پیمانکار حفاری شمع درجا زیر فونداسیون پل

بیشتر بدانید!