پایدارسازی دیواره گود برج 25 طبقه قلسمتان تجریش تهران به روش نیلینگ.

برج قلسمتان تجریش تهران

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر پایپرک های فلر پتروشیمی کاویان به روش نیلینگ.

فلر پتروشیمی کاویان

پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر پایپرک ها به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر فونداسیون فلر شرقی فاز 14 پارس جنوبی به روش نیلینگ.

ترانشه فلر شرقی فاز 14 پارس جنوبی

پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
EnglishIran