پایدارسازی دیواره مخزن آب کارخانه تولید فولاد و نرم گرم سیرجان به روش نیلینگ و شمع سکانت.

کارخانه تولید فولاد و نرم گرم سیرجان

پایدارسازی دیواره مخزن آب به روش نیلینگ و شمع سکانت.

بیشتر بدانید!
EnglishIran