پایدارسازی دیواره گود مجتمع تجاری - مسکونی کیانپارس اهواز به روش نیلینگ.

مجتمع تجاری – مسکونی کیانپارس اهواز

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
EnglishIran