بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان سازمان تأمین اجتماعی شعبه کیاشهر به روش میکروپایل.

ساختمان تأمین اجتماعی شعبه کیاشهر

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان آموزشی، ستادی، اداری و برج مراقبت فرودگاه شهید آریافر به روش میکروپایل.

برج مراقبت و ساختمان آموزشی فرودگاه شهید آریافر

بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان برج مراقبت با میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran