اجرای حفاری و کوبش میکروپایل توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

میکروپایل (Micropile)

فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه بهسازی خاک به روش میکروپایل باربر و تحکیمی :

بیشتر بدانید!
EnglishIran