اجرای پروژه های نیلینگ و انکراژ توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

اجرای نیلینگ (Execution of Nailing)

فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه پایدارسازی گود به شرح زیر می باشد: طراحی، نظارت و اجرا پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکر طراحی، نظارت و اجرا پایدارسازی ترانشه به روش نیلینگ و انکر

بیشتر بدانید!
EnglishIran