تعیین عامل تحریک- نسبت تنش تناوبی (نشریه روانگرایی 525)

...

بیشتر بدانید!

مقدمه- فصل پنجم (نشریه روانگرایی 525)

...

بیشتر بدانید!

مقایسه ی روش ها و انتخاب روش پیشنهادی (نشریه روانگرایی 525)

...

بیشتر بدانید!

روش های ارائه شده بر اساس داده های آزمایشگاهی (نشریه روانگرایی 525)

...

بیشتر بدانید!

روش Arias Intensity (نشریه روانگرایی 525)

...

بیشتر بدانید!

ضریب اطمینان 2 (نشریه روانگرایی 525)

...

بیشتر بدانید!

عامل تحریک 2 (نشریه روانگرایی 525)

...

بیشتر بدانید!

Trifunac 1995 (نشریه روانگرایی 525)

...

بیشتر بدانید!

ضریب اطمینان (نشریه روانگرایی 525)

...

بیشتر بدانید!
EnglishIran