کنترل نشست فونداسیون های یونیت 160 فاز 14 پارس جنوبیبه روش میکروپایل.

کنترل نشست یونیت 160 فاز 14 پارس جنوبی

کنترل نشست فونداسیون های یونیت به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran