کاهش جابجایی تونل و سطح زمین، ناشی از اثر روانگرایی به کمک ستون های سنگی

 چکیده:  در بسیاری از زلزله های اخیر، تونل های شهری به علت بلند شدگی کف و نشست سطح زمین، به خاطر پدیده روانگرایی، باعث خرابی های گسترده ای شده اند. روانگرایی باعث کاهش تنش موثر و درنتیجه کاهش مقاومت برشی می شود. از این رو فشار آب منفذی در زیر سازه مدفون افزایش پیدا کرده و باعث تغییرشکل های بزرگی بر سازه خواهد شد. در این تحقیق یک مدل مبنا...

بیشتر بدانید!
EnglishIran