ارزیابی کاهش روانگرایی خاک های لایه ای ماسه ی اشباع با استفاده از ستون های سنگی: بر پایه ی مدلسازی سه بعدی

 چکیده:  یکی از مسائل مهم در طراحی سازههای واقع در نواحی ساحلی لرزهخیز (به طور مثال مناطق شمالی کشور ایران)، وجود مسئله روانگرایی 1در خاکهای ماسهای اشباع می باشد. پدیده روانگرایی در نتیجه وقوع زلزله و به دلیل نداشتن فرصت کافی جهت زهکش شدن آب حفرهای رخ میدهد. کنترل این پدیده به دلیل احداث سازههای مهم در نواحی ساحلی بسیار حائز اهمیت می باش...

بیشتر بدانید!
EnglishIran