نتیجه گیری مقاله نشست نامتقارن ساختمان

این روش کاملا مبتنی برتحلیل های نرمافزاری بوده و جهت انجام عملیات اصلاح نشست با این روش، نیاز به مدلسازی دقیق مراحل مختلف جکزنی پروژه میباشد. روش استفاده از جک هیدرولیکی متناسب با شرایط هر پروژه میتواند تغییر کند و تعیین روش ثابتی برای همه ساختمانها امری نشدنی به نظر میرسد، نبوغ مهندسی و داشتن تجهیزات لازم در انتخاب روش استفاده از جکهیدرولیکی بسیار تاثیرگذار است. نکات م...

بیشتر بدانید!

مشکلات ناشی از نشست نامتقارن ساختمان

نشست نامتقارن چه مشکلاتی را به بار می آورد وقوع نشست نامتقارن، مشکلات و خطرات متعددی برای ساختمان و ساکنین آن و همچنین ساختمان های مجاور ایجاد میکند، بعضی از این مشکلات مانع بهرهبرداری از س...

بیشتر بدانید!

عوامل وقوع نشست نامتقارن و متقارن ساختمان

2- عوامل وقوع نشست (متقارن- نامتقارن) چه هستند عوامل مختلفی موجب وقوع نشست می شوند، نشست حاصل از عوامل ذکر شده در این قسمت هم میتواند بصورت متقارن و هم بصورت نامتقارن اتفاق بیافتد. به این نکته باید تو...

بیشتر بدانید!

مقدمه مقاله نشست نامتقارن ساختمان

ساختمانهای مختلف با هزینه های هنگفت برای رسیدن به اهداف مشخصی ساخته میشوند، وقوع بعضی اتفاقات در حین اجرای ساختمان و یا مدتها بعد از اجرای آن، بهره برداری از آن ساختمان را تحت تاثیر قرار می دهد، بطوری که اهداف اجرای آن را ناکام میگذارد. بعضی از این اتفاقات علاوه بر ساختمان آسیب دیده، ساختمان های مجاور را نیز تحت تاثیر قرارداده و برای آنها نیز مشکلات و خطراتی را ایجاد می...

بیشتر بدانید!

مقاله مروری بر دلایل وقوع نشست نامتقارن، مشکلات ناشی ازآن و روشهای اصلاح نشست نامتقارن ساختمان با استفاده از جک هیدرولیکی

چکیده مقاله نشست نامتقارن بعضی از ساختمانها و سازه ها پس از ساخت و یا در حین اجرا، متحمل پدیده نشست می شوند، نشست در اغلب موارد متقارن نبوده و به صورت نامتقارن اتفاق میافتد و موجب برهم خوردن شاقولی ساختمان میگردد. با توجه به آسیب پذیر بودن ساختمانهای دا...

بیشتر بدانید!
تامین نیروی عکس العمل جک توسط شمع جهت اصلاح نشست

روش های اصلاح نشست نامتقارن ساختمان

روش هایی که برای اصلاح نشست نامتقارن یک ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند را می توان در دو گروه اصلی زیر جای داد: روش برش خاک: در این روش رقوم ارتفاعی نقطه ای که بیشترین میزان

بیشتر بدانید!
تامین نیروی عکس العمل جک توسط شمع جهت اصلاح نشست

اقدامات لازم هنگام نشست ساختمان

در هنگام وقوع نشست در یک ساختمان چه اقداماتی می بایست صورت پذیرد: از نقطه نظر تمامی استانداردها و کتب فنی موجود در دنیا، بهره برداری از ساختمانی که در اثر نشست نامتقارن غیر مجاز ناشاقول و کج شده باشد مجاز ن...

بیشتر بدانید!
تامین نیروی عکس العمل جک توسط شمع جهت اصلاح نشست

مشکلات نشست ساختمان

وقوع نشست نامتقارن در یک ساختمان چه مشکلاتی را برای ساکنین آن ایجاد می کند؟ با توجه به اینکه در ایران ساختمانها اغلب چسبیده به هم (صرفا با فاصله درز انقطاع تعیین شده در آیین نامه 2800) اجرا می شوند، کج شدگی ناشی از

بیشتر بدانید!
تامین نیروی عکس العمل جک توسط شمع جهت اصلاح نشست

نشست نامتقارن و علت رخ دادن آن چیست

نشست نامتقارن چیست و به چه علتی رخ می دهد؟ موضوع نشست در یک ساختمان زمانی مطرح می شود که رقوم ارتفاعی اولیه اجرا شده در آن به دلیل تغییرات در خاک زیرین ساختمان دچار تغییر شود. وجود خاکهای مسئله دار، گودبردا...

بیشتر بدانید!
EnglishIran