انجام آزمایش ظرفیت باربری استاتیکی دینامیکی شمع slt توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

آزمایش باربری استاتیکی شمع (SLT)

تست استاتيكی فشاری شمع به عنوان دقيق ترين شيوه براي تعيين ظرفیت باربری فشاری شمع ها مطرح است. شمع در اين حالت يک بارگذاری مرحله ای استاتيكی را، همانند شرايط واقعی، تجربه می كند. در زمان انجام آزمايش مطابق با دستورالعمل ASTM D-1143-81 میزان بار وارده...

بیشتر بدانید!
EnglishIran