پایدارسازی ترانشه های اطراف مسیر راه آهن تهران- تبریز به روش نیلینگ.

راه‫ آهن تهران – تبریز

پایدارسازی ترانشه های اطراف مسیر راه آهن به روش نیلینگ

بیشتر بدانید!
EnglishIran