پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر فونداسیون فلر شرقی فاز 14 پارس جنوبی به روش نیلینگ.

ترانشه فلر شرقی فاز 14 پارس جنوبی

پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
EnglishIran