پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر پایپرک های فلر پتروشیمی کاویان به روش نیلینگ.

فلر پتروشیمی کاویان

پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر پایپرک ها به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
EnglishIran