بکفیل Backfill

بکفیل (به انگلیسی Backfill) به معنی آن است که خاکی را حفاری می کنیم و سپس محل مربوطه را با خاکریزی مجدد  پر می کنیم. To refill (something, such as an excavation) usually with excavated material اهمیت بحث بکفیل ی...

بیشتر بدانید!
EnglishIran