بهسازی خاک زیر فونداسیون طرح یوتیلیتی NGL جزیره خارک به روش میکروپایل.

طرح NGL جزیره خارک

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran