بهسازی خاک خیابان شکوفه منطقه 19 تهران به روش میکروپایل تحکیمی جهت کنترل نشست خاک دستی با عمق 8 الی 26 متر (عرض خیابان 24 متر و طول آن یک کیلومتر)

پروژه میکروپایل تحکیمی خیابان شکوفه منطقه 19 تهران

بیشتر بدانید!
EnglishIran