کنترل نشست فونداسیون پایپرک ها و محوطه فلر پتروشیمی کاویان به روش میکروپایل و تزریق تحکیمی.

کنترل نشست پایپرک های فلر پتروشیمی کاویان

کنترل نشست پایپرک ها و محوطه فلر به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست فونداسیون پایپرک های واحد 125 فاز 14 مجتمع پارس جنوبی به روش میکروپایل.

کنترل نشست پایپرک های واحد 125 فاز 14 پارس جنوبی

کنترل نشست فونداسیون پایپرک ها به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran