فونداسیون گسترده

پی های صفحه ای یا گسترده فونداسیون گسترده:شامل یک دال ضخیم بتن مسلح بوده که تمام مساحت مورد نظر را می‌پوشاند. اوزمانی ازاین پی استفاده میشود که بارهای وارده از ساختمان بسیار زیاد باشد (مانند آسمان خراش‌ها) یا مقاومت فشاری خاک پی به قدری کم باشد که  انتقال بار به زمین پی به تمام سطح زیرین ساختمان نیاز باشد.

بیشتر بدانید!
EnglishIran