آزمایش باربری و سلامت جت گروتینگ و اختلاط عمیق

پس از اجرای ستون های اختلاط عمیق خاک و جت گروتینگ، با توجه به عدم اطمینان به فرضیات طراحی به دلیل چالش های فراوان در روند اجرای این روش های بهسازی خاک، می بایست جهت تعیین مطابقت فرضیات طراحی ب...

بیشتر بدانید!
EnglishIran