پایدارسازی دیواره گود برج آریا در منطقه فرمانیه تهران به روش نیلینگ.
EnglishIran