کنترل نشست و مقاوم سازی فونداسیون مخازن واحد 101 فاز 14 پارس جنوبی به روش میکروپایل.
EnglishIran