نمونه‫برداری و آزمایش فشاری، کششی و جانبی میکروپایل پروژه فلر شرقی فاز 14 مجتمع پارس جنوبی
EnglishIran