انجام آزمایش بارگذاری صفحه‫ (plate Loading) خاک بستر تزریق شده میدان شهریاری منطقه 19 شهر تهران
EnglishIran