انجام آزمایش فشاری، کششی میکروپایل و بارگذاری صفحه ای (Plate Loading) پروژه مجتمع تجاری-اداری گنجینه خلیج فارس
EnglishIran