اجرای شمع های زیر تأسیسات به روش شمع کوبشی.
EnglishIran