اجرای آزمایش برای شمع های پروژه برج کنترل ترافیک دریایی بندر امام خمینی.
EnglishIran