پروژه های شاخص انجام شده توسط شرکت مهندسی شیلاو خاورمیانه در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی
EnglishIran