پروژه های مربوط به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که توسط شرکت شیلاو خاورمیانه انجام شده اند.
EnglishIran