پایدارسازی دیواره گود برج 25 طبقه قلسمتان تجریش تهران به روش نیلینگ.
EnglishIran