بهسازی خاک زیر فونداسیون مخزن اسید سولفوریک پتروشیمی آب نیرو به روش میکروپایل.
EnglishIran