بهسازی خاک زیر فونداسیون پایپرک های پتروشیمی تخت جمشید به روش میکروپایل.
EnglishIran