اجرای شمع های درجا زیر مخازن آب شیرین کن بندر خمیر.
EnglishIran