بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع تجاری گنجینه خلیج فارس فاز 3 و 4 به روش میکروپایل.
EnglishIran