آزمایش سلامت و یکپارچگی شمع (PIT)

روش انجام آزمایش روش آزمایش بر اساس استاندارد ASTM-D5882 به صورت زیر می باشد: در این آزمایش توسط یک چکش سبک دستی به وزن 5/0 تا 10 کیلوگرم ضربه به سر شمع اعمال میشود که یک موج فشاری (Compressive Steress Wave) د...

بیشتر بدانید!

آزمایش بارگذاری دینامیکی شمع (PDA)

روش انجام آزمایش آزمایش بر اساس استاندارد ASTM-D4945 به صورت زیر صورت می پذیرد؛ در هر آزمایش باید حداقل دو سری سنسور در فاصله مناسبی از سر شمع و در مقابل یکدیگر به بدنه متصل شوند.پسا از اتصال سنسورها ...

بیشتر بدانید!

آزمایش باربری جانبی میکروپایل

 

بیشتر بدانید!

آزمایش باربری کششی میکروپایل

بیشتر بدانید!

آزمایش باربری فشاری میکروپایل

بیشتر بدانید!