مجتمع مسکونی یاسمن الهیه

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع تجاری شهید قدوسی

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع مسکونی بزرگمهر

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع مسکونی کوثر الهیه

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع مسکونی باغ رویای پونک

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع اداری ترکمنستان

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع اداری تجاری و پارکینگ طبقاتی ستارخان

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع اداری – تجاری زهره نیاوران

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست و مقاوم سازی مجتمع مسکونی خیابان امام شهر قدس به روش میکروپایل

مجتمع مسکونی خیابان امام شهر قدس

کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran