آزمایش سلامت و یکپارچگی شمع (PIT)

بیشتر بدانید!

آزمایش بارگذاری دینامیکی شمع (PDA)

روش انجام آزمایش آزمایش بر اساس استاندارد ASTM-D4945 به صورت زیر صورت می پذیرد؛ در هر آزمایش باید حداقل دو سری سنسور در فاصله مناسبی از سر شمع و در مقابل یکدیگر به بدنه متصل شوند.پسا از اتصال سنسورها ...

بیشتر بدانید!

آزمایش باربری جانبی میکروپایل

 

بیشتر بدانید!

آزمایش باربری کششی میکروپایل

بیشتر بدانید!

آزمایش باربری فشاری میکروپایل

بیشتر بدانید!
EnglishIran