مطالعه موردی بهسازی خاک و رفع پتانسیل روانگرایی با استفاده از میکروپایل های تحکیمی

نویسندگان: جابر ممقانیان، 

بیشتر بدانید!

بهسازی خاک و کنترل نشست خاک بستر در پروژه مسجد شنبدی بوشهر

نویسندگان: صادق رسابخش، 

بیشتر بدانید!

افزایش ظرفیت باربری و بهسازی بستر روانگرا با استفاده از میکروپایل ها

نویسندگان: صادق رسابخش، 

بیشتر بدانید!

استفاده از روش میکروپایل در بهسازی بستر بناهای تاریخی به منظور رفع مشکل نشست خاک بستر (مطالعه موردی)

نویسندگان: صادق رسابخش، 

بیشتر بدانید!

Centrifuge model study on geogrid reinforced soil walls with marginal backfills with and without chimney sand drain

Authors: B.S.Viswanadham, Hamidreza Razeghi, Jaber Mamaghanian, C.H.S.G.ManikumarPublisher Journal: Geotextiles and Geomembranes

بیشتر بدانید!

Centrifuge and numerical model studies on the behaviour of geogrid reinforced soil walls with marginalbackfills with and without geocomposite layers

Authors: Hamid Reza Razeghi, B.V.S.Viswanadham, Jaber Mamaghanian Publisher Journal: 

بیشتر بدانید!
EnglishIran