استفاده از روش میکروپایل در بهسازی بستر بناهای تاریخی به منظور رفع مشکل نشست خاک بستر (مطالعه موردی) نویسندگان: 

بیشتر بدانید!

 : Centrifuge model study on geogrid reinforced soil walls with marginal backfills with and without chimney sand drain

بیشتر بدانید!

Centrifuge and numerical model studies on the behaviour of geogrid reinforced soil walls with marginalbackfills with and without geocomposite layers

بیشتر بدانید!
EnglishIran