مقالات فارسی

بیشتر بدانید!

بررسی اثر گسل ها و نشست زمین در ایجاد ترک ساختمان های منطقه رفسنجان

بیشتر بدانید!

بررسی عددی رفتار بار- نشست پی نواری در مجاورت پی موجود

بیشتر بدانید!

ظرفیت باربری و میزان نشست پی های ساخته شده در مجاورت گود ها با استفاده از نرم افزار plaxis

بیشتر بدانید!

مقایسه نتایج نشست فونداسیون بهسازی شده با ستون سنگی و شمع با استفاده از PlAXIS و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی منطقه مکران)

بیشتر بدانید!

محل و پتانسیل نشست فونداسیون سازه خاکی هیپ معدن مس سونگون

بیشتر بدانید!

بررسی میزان تاثیرگذاری شرایط مختلف شمع بر کاهش نشست فونداسیون و تحلیل میزان کارایی شمع ها در بهبود این شرایط در خاک های آبرفتی

بیشتر بدانید!

معرفی روش نیلینگ و انکراژ وطراحی انکراژ برای پایدارسازی گودبرداری

   

بیشتر بدانید!

مقایسه تحلیلی و عددی روش نیلینگ و راد خودحفار در طراحی و پایدارسازی گودها، مطالعه موردی: ایستگاه مترو دانشگاه تربیت مدرس شهر تهران

   

بیشتر بدانید!