زمین کاوان جنوب

شرکت زمین کاوان جنوب به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

شهرداری تهران

شهرداری منطقه 19 شهر تهران به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

سیف بنا

شرکت سیف بنا به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

صندوق توسعه کشاورزی

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

بانک رفاه

بانک رفاه کارگران به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

خلیج پژم

شرکت خدمات بازرگانی و بندی خلیج پژم به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

سازمان نوسازی مدارس

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!

جهاد نصر

شرکت جهاد نصر استان مرکزی به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!
EnglishIran