زمین کاوان جنوب

شرکت زمین کاوان جنوب به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!
blank

پتروشیمی تخت جمشید

شرکت پتروشیمی تخت جمشید به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!
blank

شهرداری تهران

شهرداری منطقه 19 شهر تهران به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!
blank

سیف بنا

شرکت سیف بنا به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!
blank

صندوق توسعه کشاورزی

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!
blank

بانک رفاه

بانک رفاه کارگران به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!
blank

خلیج پژم

شرکت خدمات بازرگانی و بندی خلیج پژم به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!
blank

سازمان نوسازی مدارس

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!
blank

جهاد نصر

شرکت جهاد نصر استان مرکزی به عنوان کارفرما در پروژه های اجرایی شرکت شیلاو خاورمیانه همکاری داشته است.

بیشتر بدانید!
EnglishIran