0123

ساختار اجرای آزمایش در بارگذاری جانبی

 در بارگذاری جانبی نیز تامین تکیه گاه میتواند از طریق یک سیستم ثابت و یا از طریق میکروپایلهای مجاور صورت پذیرد. در این شرایط مطابق شکل 7 جک بارگذاری بین دو میکروپایل قرار گرفته و بار اعمال میگردد.

 

 

 

دفتر مرکزی : تهران - فلکه اول شهران - مجتمع تجاری اداری نگین- واحد 401   تلفن: 02144323774  فکس: 02144325015  

استعلام قیمت : 09381509299